O projekcie

 

Projekt "Od bierności do aktywności” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe,  na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 

Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczno - zawodowa 72 osób (38 Kobiet, 34 Mężczyzn) w tym 10 osób (6 Kobiet, 4 Mężczyzn) z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego do 30.09.2020 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • kobiety
  • osoby bezrobotne
  • osoby bierne zawodowo
  • osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.
  • osoby doświadczone wielkokrotnego wykluczenia
  • osoby zagrożone wykluczeniem w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
  • osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ

 

Okres realizacji projektu: od 1 marzec 2019 r. do 30 września 2020 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Wielkopolskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 28 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -  14 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 30 osób

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Script logo