Rekrutacja

 

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona od dnia 1 marzec 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznie, telefonicznie, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem biura projektu (dogodne dla osoby z niepełnosprawnościami). Pracownik będzie docierał indywidualnie do miejsc zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia danej grupy szkoleniowej.

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP – ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie 0-1).
Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika tj.:

  • Zamieszkiwanie województwa wielkopolskiego
  • Status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
  • Status osoby pozostającej bez pracy (os. bezrobotna, os bierna zawodowo)

 

II ETAP - Kryteria dodatkowych punktów:

  • kobiety - 1 pkt.
  • osoby, które doświadczyły wielokrotnego wykluczenia - 3 pkt.
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi  – 3 pkt.
  • osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ – 3 pkt
  • osoby zagrożone wykluczeniem w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych – 3 pkt

 

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

 

Po każdej turze powstanie lista rankingowa oraz lista rankingowa rezerwowa. Jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc w grupie, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie samochód

Oświadczenie dowożenie

Oświadczenie dla przewoźnika

 

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku

Kontrakt socjalny

 

UWAGA!: Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać tutaj

 

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zgłoszeniowego online

>>>Formularz online<<<

Script logo