Uczestnicy

 

Projekt skierowany jest do 72 osób (38 kobiet, 34 mężczyzn) w tym 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających wszystkie warunki:

  • miejsce zamieszkania: Całe województwo Wielkopolskie
  • status osoby na rynku pracy: pozostająca bez zatrudnienia (os. bezrobotne, bierne zawodowo)

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • kobiety
  • osoby bezrobotne
  • osoby bierne zawodowo
  • osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.
  • osoby doświadczone wielkokrotnego wykluczenia
  • osoby zagrożone wykluczeniem w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
  • osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ
Script logo