Usługi

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:


1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika ścieżka reintegracji (4 godziny/osoba, 72 osoby) – usługa ma na celu identyfikacje potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji.

2. Blok miękkich kompetencji społecznych. Każdy z uczestników odbędzie wymienione poniżej wsparcie:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczno - społeczne (4h/osoba, 72 osoby), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: określenie problemu, wyznaczeniu planu działania, określenie indywidualnych predyspozycji itp.
 • Warsztaty aktywizacji społecznej (48h na grupę/ 6 grup x 12 osób, 72 osoby), w ramach którego odbywają się warsztaty aktywizujące, treningi umiejętności interpersonalnych, warsztaty psychologiczne itp.

3. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników w grupie odbędzie wymienione poniżej spotkanie:

 • Zawodowe kompetencje interpersonalne (6h na grupę/6 grup x 12 osób, 72 osoby), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych itp.
 • Rynek pracy i warsztat edukacyjny (6h na grupę/6 grup x 12 osób, 72 osoby), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: charakterystyka rynku pracy, oczekiwania pracodawców a kompetencje pracowników, planowanie ścieżki zawodowej itp.
 • Warsztat autoprezentacji (6h na grupę/6 grup x 12 osób, 72 osoby), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie, wzrost umiejętności adekwatnego reagowania na manipulację itp.

4. Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (120 h na grupę/3 grupy x 12 osób, 36 osób) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (8h/osoba, 72 osoby) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika Projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.

6. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba, 45 osób) – 45 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (6,64/h brutto)1
 • stypendium stażowe (997,40 zł brutto/ miesiąc)1
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały dydaktyczne (podręcznik).
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
 • zaświadczenie o ukończeniu staży
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
 • refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu

 

1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy, oraz art.72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Script logo